هدف از برگزاری همایش، ارزیابی و پالایش فعالیت‌های علمی انجام شده در موضوع و محورهای همایش و دستیابی به آخرین یافته­‌های پژوهشی است. در این راستا خَلق بستری شایسته و فرصت‌سازی برای پژوهشگرانی که در یک حیطه خاص به فعالیت مشغول هستند نیز پیگیری می‌شود. در همایش پیشگیری از سوءمصرف مواد در میان دانشجویان، آشنایی دانشگاهیان و دانشجویان با مسائل و مشکلات ناشی از سوءمصرف مواد، وضعیت کنونی و آینده مصرف مواد به منظور پیشگیری، برنامه‌ریزی و تدوین مداخلات لازم پیگیری می‌شود. کمک به بهبود هم‌افزایی دانش و مهارت در اجرای طرح‌های پیشگیرانه با تکیه بر یافته‌های پژوهشی در محیط‌های دانشگاهی، دستیابی به مهم‌ترین دستاورد همایش یعنی بهبود سطح بهزیستی و سلامت جسم و روان دانشجویان را میسر می‌سازد. امید داریم در این بستر و مسیر بتوانیم همگام با هم، راه‌گشایی برای زندگی بهتر در دانشجویان باشیم.