آدرس دبیرخانه:

کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، معاونت دانشجویی، مرکز مشاوره

ارتباط از طریق ایمیل :

moshavereh.unirazi@gmail.com

 

moshavereh.unirazi@yahoo.com

ارتباط از طریق تماس تلفنی جهت پیگیری داوری:

   روزهای شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 9 تا 13   شماره تماس     08334283915Refresh Code