حمایت کنندگان اصلی
اختیاری نوع 1
ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دادگستری استان کرمانشاه