چاپ مقالات برتر در ژورنال
1398-06-27

طبق اعلام دبیرخانه همایش، سه مقالات برتر همایش در مجله اموزش در توسعه پزشکی چاپ خواهد شد.