هزینه پذیرش مقالات 

 

اعضای هیأت علمی: 1.000.000 ریال،

دانشجویان: 400.000  ریال

هزینه مقاله دوم به بعد:

 

اعضای هیأت علمی: 500.000 ریال،

دانشجویان: 200.000  ریال


هزینه های مقالات از طریق اطلاعات زیر قابل واریز می باشد.


شماره حساب:


4001073303020547


بنام دانشگاه رازی نزد بانک مرکزی ایران


شبا:


IR820100004001073303020547


شناسه پرداخت:


374073356118000000000000000001